12. Należności długoterminowe

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
  (badane) (badane)
Należności długoterminowe 9.152 12.668
Razem 9.152 12.668

Należności długoterminowe reprezentują głównie wartość dotyczącą nakładów na wizualizację poniesionych na stacjach paliw w ramach umowy partnerskiej, oddanych do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 10 lat.