13. Rozliczenia międzyokresowe

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Ubezpieczenie majątkowe i inne 20.441 16.360
Remonty 13.171 22.566
Czynsz i dzierżawa 19.924 3.384
Pozostałe 5.086 3.534
Razem 58.622 45.844
Część krótkoterminowa 45.863 31.868
Część długoterminowa 12.759 13.976