14. Inwestycje w nieruchomości

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Wartość brutto na początek okresu 4.387 6.887
Zwiększenia, w tym: 6.953 -
- transfer z rzeczowego majątku trwałego 6.953(1) -
Zmniejszenia, w tym: (4.555) (2.500)
- sprzedaż (4.555)(1) (2.500)
Wartość brutto na koniec okresu 6.785 4.387
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 942 1.314
Zwiększenia 945 -
Zmniejszenia - (372)
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 1.887 942
Wartość netto na początek okresu 3.445 5.573
Wartość netto na koniec okresu 4.898 3.445

(1) w tym, wartość inwestycji w nieruchomości obejmująca budynki o charakterze socjalno-administracyjnym oraz hale produkcyjne z zapleczem technicznym.

Do nieruchomości inwestycyjnych obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz budynki i budowle na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa zaliczyła takie nieruchomości, które nie są użytkowane na własne potrzeby, ale które przyniosą korzyści w postaci przyrostu wartości lub przychodów z wynajmu.