15. Wartości niematerialne

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Koszty zakończonych prac rozwojowych 184 286
Oprogramowanie 5.987 6.243
Patenty, znaki towarowe i licencje 47.464 55.228
Pozostałe 2.286 3.242
Razem 55.921 64.999

Zmiany stanu wartości niematerialnych

w tysiącach złotych Koszty zakończonych prac rozwojowych Oprogramowanie Patenty, znaki towarowe i licencje Pozostałe Razem
  - aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów(1)   - aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów(1)
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2007 (badane)
528 13.893 64.065 1.132 4.148 1.620 82.634
Zwiększenia - 1.493 20.435 1.456 1.686 1.608 23.614
- zakup - 6 - - - - 6
- rozliczenia z inwestycji - 1.488 20.339 1.456 1.686 1.608 23.513
- aport - - - - - - -
- transfer - (97) 96 - - - (1)
- zmiana struktury grupy kapitałowej - 96 - - - - 96
- pozostałe - - - - - - -
Zmniejszenia - (51) (11) - - - (62)
- sprzedaż - (2) - - - - (2)
- likwidacja - (43) (11) - - - (54)
- różnice kursowe
z przeliczenia jednostek zagranicznych
- (6) - - - - (6)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2007 (badane)
528 15.335 84.489 2.588 5.834 3.228 106.186
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2008 (badane)
528 15.335 84.489 2.588 5.834 3.228 106.186
Zwiększenia - 2.882 5.781 191 1.586 172 10.249
- zakup - - 1.681 - - - 1.681
- rozliczenia z inwestycji - 2.836 5.311 191 396 172 8.543
- transfer - 44 (1.211) - 1.127 - (40)
- różnice kursowe
z przeliczenia jednostek zagranicznych
- 2 - - - - 2
- pozostałe - - - - 63 - 63
Zmniejszenia - (251) (1.854) - - - (2.105)
- sprzedaż - - - - - - -
- likwidacja - (248) (331) - - - (579)
- różnice kursowe
z przeliczenia jednostek zagranicznych
- - (31) - - - (31)
- pozostałe - (3) (1.492) - - - (1.495)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2008 (badane)
528 17.966 88.416 2.779 7.420 3.400 114.330
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2007 (badane)
163 6.215 19.081 631 1.292 539 26.751
Zwiększenia 106 2.875 10.191 372 1.300 381 14.472
- amortyzacja 106 2.820 10.191 372 1.300 381 14.417
- zmiana struktury grupy kapitałowej - 56 - - - - 56
- transfer - (1) - - - - (1)
- inne zwiększenia - - - - - - -
Zmniejszenia - (49) (11) - - - (60)
- sprzedaż - (2) - - - - (2)
- likwidacja - (43) (11) - - - (54)
- różnice kursowe
z przeliczenia jednostek zagranicznych
- (4) - - - - (4)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2007 (badane)
269 9.041 29.261 1.003 2.592 920 41.163
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2008 (badane)
269 9.041 29.261 1.003 2.592 920 41.163
Zwiększenia 102 3.125 12.022 662 2.542 707 17.791
- amortyzacja 102 3.092 13.004 662 1.608 707 17.806
- transfer - 33 (982) - 934 - (15)
- inne zwiększenia - - - - - - -
Zmniejszenia - (238) (331) - - - (569)
- likwidacja - (235) (331) - - - (566)
- pozostałe - (3) - - - - (3)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2008 (badane)
371 11.928 40.952 1.665 5.134 1.627 58.385
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
1 stycznia 2007 (badane)
(27) 52 - - - - 25
Zwiększenia - - - - - - -
Zmniejszenia - (1) - - - - (1)
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
31 grudnia 2007 (badane)
(27) 51 - - - - 24
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
1 stycznia 2008 (badane)
(27) 51 - - - - 24
Zwiększenia - - - - - - -
Zmniejszenia - - - - - - -
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
31 grudnia 2008 (badane)
(27) 51 - - - - 24
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2007 (badane)
392 7.626 44.984 501 2.856 1.081 55.858
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2007 (badane)
286 6.243 55.228 1.585 3.242 2.308 64.999
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2008 (badane)
184 5.987 47.464 1.114 2.286 1.773 55.921

(1) Wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów wykazanych w wartościach niematerialnych obejmuje wartość opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.