16. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Grunty 1.376 1.309
Budynki i budowle 2.676 2.914
Urządzenia techniczne i maszyny 33 42
Środki transportu 4.546 -
Inne środki trwałe - 1
Razem 8.631 4.266

 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży, reprezentują wartości, które zdaniem Grupy zostaną sprzedane w ciągu 12 miesięcy od momentu zmiany klasyfikacji.

Aktywa przeznaczone do sprzedaży w Grupie obejmują między innymi grunty własne, prawa wieczystego użytkowania terenów, budynki, budowle, maszyny i urządzenia związane ze stacjami paliw oraz bazą przeładunkowo – magazynową (aktywami związanymi z działalnością logistyczną) oraz środki transportu – lokomotywy.