18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Grupa na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazuje inwestycje w następujących jednostkach stowarzyszonych:

Nazwa spółki Siedziba Obszar działalności 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
Energobaltic Sp. z o.o. Gdańsk działalność produkcyjna 32,16% 32,16%
AB „Naftos Gavyba” (spółka posiada swoją grupę kapitałową) Kłajpeda, Litwa działalność  usługowa 29,46% 29,46%

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności. Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest następująca:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Grupa AB „Naftos Gavyba” 73.488 48.519
Energobaltic Sp. z o.o.(1) - -
Razem inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 73.488 48.519

(1) wartość udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. objęta jest pełnym odpisem aktualizującym (patrz Nota 21 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Dnia 25 kwietnia 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki stowarzyszonej AB „Naftos Gavyba” zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2007 rok, a także podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2007 w kwocie 68 milionów LTL. Spółka Petrobaltic S.A. otrzyma za rok 2007 dywidendę w wysokości 29.036 tysięcy LTL (28.746 tysięcy złotych). W dniu 15 maja 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzymała część należnej dywidendy w kwocie 15.077 tysięcy LTL (14.383 tysięcy złotych). W dniu 8 sierpnia 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzymała kolejną ratę należnej dywidendy w wysokości 9.554 tysięcy LTL (8.859 tysięcy złotych). W dniu 18 grudnia 2008 roku wpłynęła kolejna rata należnej dywidendy w wysokości 3.047 tysięcy LTL (3.017 tysięcy złotych). Na dzień 31 grudnia 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. wykazuje należność z tytułu dywidendy w wysokości 1.356 tysięcy LTL (1.830 tysięcy złotych).

Aktywa netto istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Grupa AB „Naftos Gavyba” 172.103 113.628
Energobaltic Sp. z o.o. 17.893 27.288

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Grupa AB „Naftos Gavyba” 93.452 151.857
Energobaltic Sp. z o.o. 97.976 105.319

Przychody ze sprzedaży istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2008
za rok zakończony
31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Grupa AB „Naftos Gavyba” 170.343 148.812
Energobaltic Sp. z o.o. 26.686 31.133

Zysk/(Strata) netto istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2008
za rok zakończony
31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Grupa AB „Naftos Gavyba” 72.019 52.197
Energobaltic Sp. z o.o. (9.321) 3.170

Udział w wynikach spółek wycenianych metodą praw własności odniesiony w rachunek zysków i strat Grupy przedstawiał się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Grupa AB „Naftos Gavyba” 26.033 22.288
Pozostałe spółki wyceniane metodą praw własności - (12)
Razem 26.033 22.276

W sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku Grupa ujęła w zmianie kapitałów własnych Grupy AB „Naftos Gavyba” w wysokości 18.815 tysięcy złotych.