19. Długoterminowe aktywa finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Udziały w jednostkach zależnych nie objętych konsolidacją - 1.461
Udziały w jednostkach pozostałych 9.917 6.632
Inne długoterminowe aktywa finansowe, w tym: 16.599 13.460
- fundusz likwidacyjny 16.599 13.443
- pożyczki - 17
Razem 26.516 21.553