20. Krótkoterminowe aktywa finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych,
w tym:
302.304 96.099
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 113.334 8.011
- futures (emisja CO2) 15 388
- forwardy i spoty walutowe 159.985 87.700
- opcje walutowe 6.122 -
- swap procentowy (IRS) 22.848 -
Pozostałe, w tym: 26.456 23.243
- zaliczki na udziały(1) 25.332 23.117
- pożyczki krótkoterminowe - 41
- udziały 1.124 85
Razem 328.760 119.342

(1) Grupa Kapitałowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazuje aktywa zaangażowane w spółkę stowarzyszoną AB „Naftos Gavyba” w łącznej wysokości 25,3 mln złotych (31 grudnia 2007: 23,1 milionów złotych). Źródłem dla tej kwoty są środki przekazane do UAB „Naftos Gavyba” (obecnie AB „Naftos Gavyba”)  w roku 2000 przez Petrobaltic S.A. na zakup z warunkiem zawieszającym akcji spółki AB Geonafta (Warunkowa Umowa Kupna - Sprzedaży Prawa Własności do Akcji z dnia 18 lipca 2000 roku - dalej zwana Umową). Warunkiem zawieszającym przekazanie akcji było wywiązanie się przez AB „Naftos Gavyba” ze zobowiązań inwestycyjnych wobec AB Geonafta określonych w umowie prywatyzacyjnej AB Geonafty. W latach 2001-2005 UAB „Naftos Gavyba” zrealizowała wszystkie zobowiązania inwestycyjne w kwocie 56 milionów LTL obejmując z tego tytułu 41 milionów akcji AB Geonafta. Ostatnie podwyższenie kapitału akcyjnego AB Geonafta miało miejsce w dniu 25 kwietnia 2005 roku. Sfinansowanie tych zobowiązań nastąpiło w całości ze środków własnych UAB „Naftos Gavyba” uzyskanych z dywidend wypłacanych w kolejnych latach z AB Geonafta. W dniu 25 kwietnia 2005 roku spełniony został warunek zawieszający, co umożliwiło przejęcie przez Petrobaltic S.A. akcji AB Geonafta określonych w Umowie.

W dniu 24 marca 2006 roku zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic S.A. a UAB „Naftos Gavyba” w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 31 sierpnia 2007 roku. W dniu 19 grudnia 2007 roku pomiędzy spółką AB „Naftos Gavyba” a Petrobaltic S.A. zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic S.A.  a UAB „Naftos Gavyba” w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 30 czerwca 2008 roku. Na mocy dodatkowego porozumienia, którego postanowienia weszły w życie z dniem 30 czerwca 2008 roku, strony Umowy prolongowały termin przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 31 grudnia 2008 roku. W dniu 11 lutego 2009 roku zostało podpisane kolejne dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic SA i AB „Naftos Gavyba” w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 15 kwietnia 2009 roku.

W dniu 15 kwietna 2009 roku przedmiotowe porozumienie prolongujące termin objęcia przez spółkę UAB Meditus i spółkę Petrobaltic S.A. bezpośrednio akcji w spółce AB Geonafta wygasło. Do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zostało ono ponownie prolongowane albowiem strony zamierzają wykonać Umowę z dnia 18 lipca 2000 roku.

Na podstawie określonych powyżej dodatkowych porozumień do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego spółka AB „Naftos Gavyba” nie dokonała konstytutywnego wpisu do księgi akcyjnej AB Geonafta koniecznego do przeniesienia prawa własności akcji zakupionych przez Petrobaltic S.A. na podstawie Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku.