22. Zapasy

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Wyroby gotowe 702.673 777.345
Półprodukty i produkty w toku 235.541 308.715
Towary 121.487 160.429
Materiały 1.387.546 1.342.833
Zapasy netto 2.447.247 2.589.322


Odpisy aktualizujące wartość zapasów

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Wyroby gotowe 122.129 9.990
Półprodukty i produkty w toku 4.178 319
Towary 35.060 1.372
Materiały 55.698 8.384
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem 217.065 20.065

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2008 roku Grupa zawiązała odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 215.285 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 13.326 tysięcy złotych) oraz rozwiązała odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 18.285 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 37.626 tysięcy złotych).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość bilansowa zapasów wycenianych po koszcie wytworzenia lub cenie nabycia wyniosła 1.679.091 tysięcy złotych a według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 768.156 tysięcy złotych (31 grudnia 2007 odpowiednio: 2.530.203 tysięcy złotych, 59.119 tysięcy złotych).

Wartość zapasów stanowiących zabezpieczanie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 2.097.148 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 2.482.864 tysięcy złotych).

Obowiązkowe zapasy paliw ciekłych

Do dnia 7 kwietnia 2007 roku Grupa stosowała przepisy dotyczące obowiązkowych zapasów paliw ciekłych na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz. 197, z 2004 roku Nr 42, poz. 386 z 2005 roku Nr 132, poz. 1110 oraz Nr 143, poz.1201). Na podstawie w/w ustawy producent i przywożący tworzy zapasy obowiązkowe paliw ciekłych, zwanych dalej "zapasami", w oparciu o zrealizowaną przez nich w roku poprzednim produkcję lub przywóz dokonany w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu z uwzględnieniem harmonogramu osiągnięcia wymaganej wielkości zapasów paliw ciekłych określonej na koniec danego roku, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 266, poz. 2240) w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych. Harmonogram ten określa ścieżkę dojścia w roku 2008 i latach kolejnych do poziomu zapasów odpowiadającego 76 dniom średniej wewnętrznej konsumpcji paliw na koniec roku. Łącznie z istniejącymi rezerwami gospodarczymi, odpowiadającymi 14 dniowej konsumpcji, osiągnie się zapas 90 dniowy, wymagany przez Unię Europejską. W każdym kolejnym roku wymagany poziom zapasów powinien ulegać zwiększeniu o wielkość zapasów wymaganą dla takiej ilości dni, jaka jest dla każdego kolejnego roku określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych.

Zapasy obowiązkowe paliw mogą być utrzymywane w wyrobie gotowym, półproduktach oraz w ropie naftowej, przy czym łączna ilość utrzymywana w półproduktach i ropie naftowej (uwzględniając potencjał wytwórczy paliw z ropy) nie może przekroczyć procentowego udziału w zapasach poszczególnych paliw określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych z dnia 12 maja 2006 roku (Dz. U. z 2006 roku, Nr 92, poz. 642).

Od 7 kwietnia 2007 roku obowiązują nowe zasady funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych, wprowadzone ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku). Zapasy obowiązkowe obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG. Zdefiniowana została podstawa obliczania wymaganej ilości zapasów oraz określono zakres podmiotowy obowiązku rozbudowy zapasów obowiązkowych w 2007 roku - 73 dni i od 2008 roku 76 dni z wyłączeniem gazu płynnego LPG.

Szczegółowe zasady ustalają obowiązujące od dnia 25 maja 2007 roku następujące rozporządzenia Ministra Gospodarki:

Wartość brutto zapasów obowiązkowych z uwzględnieniem powyższych przepisów jest następująca:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Zapasy obowiązkowe 1.679.925 1.926.275