23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: 1.216.014 1.404.493
- od jednostek powiązanych 183 121
Należności budżetowe, w tym: 313.344 94.053
- należności z tytułu podatku dochodowego 199.971 1.867
Pozostałe należności, w tym: 31.413 43.919
- od jednostek powiązanych 1.638 -
Należności inwestycyjne 4.081 43.919
Należności netto 1.564.852 1.542.465
Odpis aktualizujący wartość należności 155.611 123.692
Należności brutto 1.720.463 1.666.157

Okres spłaty należności handlowych związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 60 dni. Koncentracja ryzyka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze względu na dużą liczbę kontrahentów.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku na należnościach Grupy była ustanowiona cesja z tytułu zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w Nocie 30 Dodatkowych informacji i objaśnień. Na dzień 31 grudnia 2007 roku na należnościach Grupy nie była ustanowiona cesja z tytułu zabezpieczeń.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Początek okresu 123.692 136.289
Zwiększenia, w tym: 58.211 14.144
- zmiana składu grupy kapitałowej - 2.695
Zmniejszenia (26.292) (26.741)
Koniec okresu 155.611 123.692

Analiza wiekowania należności przeterminowanych nie objętych odpisem aktualizującym na dzień 31 grudnia 2008 oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Do 1 miesiąca 79.932 68.442
Od 1 do 3 miesięcy 13.549 6.800
Od 3 do 6 miesięcy 5.021 1.288
Od 6 miesięcy do 1 roku 1.263 1.005
Powyżej 1 roku 155 6.392
Razem 99.920 83.927

W odniesieniu do należności handlowych w Grupie nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy jest najlepiej reprezentowana przez wartość bilansową tych instrumentów.

Ryzyko kredytowe wynikające z warunków płatności określonych w umowach handlowych, Grupa między innymi zabezpiecza: przez ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach, gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi, umowami przelewu wierzytelności lub lokaty terminowej, zastawem rejestrowym, zabezpieczeniem wekslowym lub poręczeniem.