24. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Środki pieniężne w banku 711.132 868.291
Środki pieniężne w kasie 194 253
Inne środki pieniężne 1.475 56.451
Razem 712.801 924.995

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 832.128 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 1.098.762 tysięcy złotych) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. udzielony przez Konsorcjum banków (1) oraz kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4), patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 84.160  tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 17.296 tysięcy złotych) i dotyczą głównie Jednostki Dominującej:

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w bilansie wykazane są w pozycji  „Środki pieniężne w kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 71.363 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 13.730 tysięcy złotych).