25. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Środki pieniężne w banku 711.132 868.291
Środki pieniężne w kasie 194 253
Inne środki pieniężne 1.475 56.451
Kredyty w rachunku bieżącym (374.448) (447.891)
Środki pieniężne, razem 338.353 477.104


Podział działalności Grupy w rachunku przepływów pieniężnych

Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawowym rodzajem działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej.

Do działalności inwestycyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, inwestycji rozpoczętych), wartości niematerialnych, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego.

Do działalności finansowej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego. Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału własnego i zadłużenia finansowego.

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi
zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi
z rachunku przepływu środków pieniężnych

Należności
w tysiącach złotych
31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
  (badane) (badane)
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto (18.871) (262.459)
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego 198.104 (31.201)
Zmiana stanu należności inwestycyjnych (5.987) 7.214
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej -221 30.455
Należności z tytułu dywidend 1.639 -
Pozostałe (9.726) 3.258
Zmiana stanu należności w rachunku przepływu środków pieniężnych 164.938 (252.733)
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
w tysiącach złotych
31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
  (badane) (badane)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótko-
i długoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych
2.911.347 1.228.886
Zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko-
i długoterminowych
(2.559.469) (840.707)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (241.223) (42.236)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej (17.719) (73.709)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 213 1.233
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 12.377 (17.033)
Ujemna wycena instrumentów finansowych (214.620) (3.392)
Pozostałe -105 59
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych w rachunku przepływu środków pieniężnych (109.199) 253.101
Zapasy
w tysiącach złotych
31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
  (badane) (badane)
Bilansowa zmiana stanu zapasów 142.075 (881.880)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej - 7.222
Pozostałe -390 (8.560)
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływu środków pieniężnych 141.685 (883.218)
Rezerwy
w tysiącach złotych
31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
  (badane) (badane)
Bilansowa zmiana stanu rezerw (78.867) (21.019)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej 11 -778
Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony 144.378 15.220
Pozostałe (30.011) 2.301
Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływu środków pieniężnych 35.511 (4.276)
Rozliczenia międzyokresowe czynne
w tysiącach złotych
31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
  (badane) (badane)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (113.269) (18.370)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej 157 258
Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony 100.491 -325
Pozostałe (32.262) 450
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w rachunku przepływów pieniężnych (44.883) (17.987)
Środki pieniężne
w tysiącach złotych
31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
  (badane) (badane)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (212.194) 152.608
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym 73.443 (285.619)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej - (14.050)
Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływu środków pieniężnych (138.751) (147.061)