26. Kapitał podstawowy

Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku struktura kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. przedstawiała się następująco:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji [w złotych] Udział
w kapitale podstawowym
Skarb Państwa 7.878.030 7.878.030 7.878.030 6,93%
Nafta Polska S.A. 59.025.000 59.025.000 59.025.000 51,91%
Pozostali akcjonariusze 46.796.970 46.796.970 46.796.970 41,16%
Razem 113.700.000 113.700.000 113.700.000 100,00%

Kapitał podstawowy składa się z 113.700.000 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złotych, które są równoważne pojedynczemu głosowi na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.