28. /(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję

za rok zakończony
31 grudnia 2008
za rok zakończony
31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom jednostki dominującej w tysiącach złotych (A) (453.906) 777.160
Średnioważona liczba akcji w tysiącach sztuk (B) 113.700 113.700
Zysk/(Strata) na jedną akcję (w złotych) (A/B) 3,99 6,84

Zysk/(Strata) netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony/(a) poprzez podzielenie zysku/(straty) netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Grupa nie prezentuje rozwodnionego/(ej) zysku/(straty) na akcję, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk/(stratę) na akcję.