29. Udziały mniejszości

w tysiącach złotych za rok zakończony  31 grudnia 2008 za rok zakończony  31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Na początek okresu 334.691 306.416
Udział w wyniku jednostek zależnych 63.973 36.987
Zmiany w strukturze udziałowców w jednostkach zależnych (169) (119)
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (2.578) (8.593)
Na koniec okresu 395.917 334.691