31. Rezerwy

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa na rekultywacje 33.795 33.795
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 82.587 60.295
Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy 122.019 89.801
Pozostałe rezerwy 29.502 24.703
Razem rezerwy długoterminowe 267.903 208.594
Rezerwy krótkoterminowe
Rezerwa na rekultywacje 4.988 5.210
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 9.505 8.888
Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy 2.400 2.400
Pozostałe rezerwy 63.577 57.770
Razem rezerwy krótkoterminowe 80.470 74.268
Razem 348.373 282.862

Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze została dokonana w oparciu o następujące założenia:

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian stanu rezerw:

w tysiącach złotych Rezerwa na rekultywacje Nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalne
Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy(1) Pozostałe rezerwy(2) Razem
1 stycznia 2007 (badane) 40.322 61.704 94.917 91.718 288.661
Zwiększenia 242 14.183 - 27.355 41.780
Zmniejszenia (1.559) (6.704) (2.716) (36.600) (47.579)
31 grudnia 2007 (badane)
39.005 69.183 92.201 82.473 282.862
1 stycznia 2008 (badane) 39.005 69.183 92.201 82.473 282.862
Zwiększenia - 28.815 32.218 17.087 78.120
Zmniejszenia (222) (5.906) - (6.481) (12.609)
31 grudnia 2008 (badane) 38.783 92.092 124.419 93.079 348.373

(1) Na dzień 31 grudnia 2008 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. dokonał analizy kosztów niezbędnych do poniesienia w celu likwidacji Morskich Kopalni Ropy na obszarach górniczych B - 3 i B - 8, eksploatowanych także w latach poprzednich. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że koszty niezbędne do poniesienia w przyszłości na likwidację Morskich Kopalni Ropy na obszarze górniczym B - 3 wzrosły w stosunku do utworzonej na ten cel rezerwy prezentowanej w bilansie na dzień 31 grudnia 2007 roku. Wzrost ten wyniósł 22.596 tysięcy złotych i odzwierciedlał zarówno zmiany przewidywanych wydatków związanych ze zmianą cen oraz upływ czasu i związaną z nim zmianę wartości pieniądza w czasie. Zmianę wartości pieniądza w czasie wyliczono stosując 5% stopę dyskontową w odniesieniu do wartości rezerwy na likwidację Morskich Kopalni Ropy B - 3 na dzień 31 grudnia 2007 roku (84.384 tysięcy złotych).  Tak wyliczona kwota – 4.219 tysięcy złotych – została odniesiona w ciężar kosztów finansowych roku 2008, natomiast pozostała kwota – 18.377 tysięcy złotych, zgodnie z Interpretacją Nr 1 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, zmniejszyła wartość odpowiedniego aktywa dotyczącego rezerwy na likwidację zakładu górniczego. Natomiast wartość rezerwy utworzonej po raz pierwszy na dzień 31 grudnia 2006 roku w związku z rozpoczęciem eksploatacji obszaru górniczego B - 8, została, w wyniku analizy kosztów, zwiększona na koniec 2008 roku o kwotę 5.107 tysięcy złotych. Zmianę wartości pieniądza w czasie wyliczono stosując 5% stopę dyskontową w odniesieniu do wartości rezerwy na likwidację Morskich Kopalni Ropy B - 8 na dzień 31 grudnia 2007 roku (7.817 tysięcy złotych). Wyliczona kwota dyskonta w wysokości 391 tysięcy złotych odniesiona została w koszty finansowe roku 2008 w korespondencji z aktywem dotyczącym rezerwy na likwidację Morskich Kopalni Ropy B – 8. Na zmianę wpłynęło również rozwiązanie rezerwy o wartość naliczonego  i odprowadzonego na konto bankowe Funduszu Likwidacyjnego Zakładu Górniczego odpisu  (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  24  czerwca 2002 roku).  Za rok 2008 kwota ta dla złoża B3 wynosiła 2.171 tysięcy złotych, dla B8 – 265 tysięcy złotych. Łącznie, na dzień 31 grudnia 2008 roku, rezerwa na likwidację zakładu górniczego Morskich Kopalni Ropy B - 3 i B - 8 wynosiła 117.469 tysięcy złotych, zaś wartość aktywa jej dotyczącego 75.076 tysięcy złotych.

(2)
na pozycję pozostałych rezerw składają się pozycje zaprezentowane w poniższej tabeli:

w tysiącach złotych Rezerwa na RN „GLIMAR”(3) Rezerwa na Energobaltic Fundusz celowy(4) Pozostałe Razem
1 stycznia 2007 (badane) 41.107 24.188 - 26.423 91.718
Zwiększenia - 2.239 - 25.116 27.355
Reklasyfikacja 853 - - (853) -
Zmniejszenia (26.107) (2.478) - (8.015) (36.600)
31 grudnia 2007 (badane) 15.853 23.949 - 42.671 82.473
1 stycznia 2008 (badane) 15.853 23.949 - 42.671 82.473
Zwiększenia - 4.363 2.500 10.224 17.087
Zmniejszenia - (2.239) (366) (3.876) (6.481)
31 grudnia 2008 (badane) 15.853 26.073 2.134 49.019 93.079


(3)
Grupa LOTOS S.A. podpisała z Rafinerią Nafty „GLIMAR” S.A. umowy pożyczkowe na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks Glimar, w łącznej kwocie 90 milionów złotych. Do dnia 31 grudnia 2004 roku Grupa LOTOS S.A. wypłaciła Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. środki pieniężne wynikające z podpisanych umów w wysokości 48 milionów złotych. W dniu 19 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu ogłosił upadłość Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. w Gorlicach. Aktywa z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku są objęte odpisem w pełnej wysokości. Grupa LOTOS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku posiada również rezerwę na pozostałe zobowiązania wynikające z powyższych umów w wysokości: 15.853 tysięcy złotych. W ciągu roku zakończonego 31 grudnia 2007 roku Spółka rozwiązała rezerwę na kwotę 26.107 tysięcy złotych (patrz Nota 20 Dodatkowych informacji i objaśnień).

(4) W dniu 30 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału wyniku za 2007 rok. Zgodnie z treścią uchwały część zysku netto Spółki w kwocie  2.500 tysiąca złotych zostało przeznaczone na fundusz celowy Spółki przeznaczony na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych. Spółka utworzyła rezerwę na Fundusz Celowy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Do dnia 31 grudnia 2008 roku Spółka wykorzystała środki w kwocie 366 tysięcy złotych.