32. Pozostałe zobowiązania finansowe i inne, rozliczenia międzyokresowe bierne

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 218.526 3.906
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 7.910 740
- futures (emisja CO2) 1 251
- forwardy i spoty walutowe 28.329 2.915
- opcje walutowe 5.020 -
- terminowa transakcja stopy procentowej (FRA) 1.733 -
- swap procentowy (IRS) 175.533 -
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.415 1.628
Przychody przyszłych okresów, w tym: 4.245 4.920
- z tytułu dotacji 3.885 4.527
Rozliczenia międzyokresowe bierne 38 -
Pozostałe zobowiązania, w tym 4.824 3.774
- wobec jednostek powiązanych 1.649 984
Razem zobowiązania finansowe 229.048 14.228
Zobowiązania długoterminowe 9.961 9.323
Zobowiązania krótkoterminowe 219.087 4.905

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Minimalne
opłaty leasingowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
Nie dłużej niż jeden rok 756 561
Od 1 roku do 5 lat 926 854
Powyżej 5 lat - -
Razem 1.682 1.415
   
Minus przyszłe obciążenia finansowe 267 -
   
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 1.415 1.415
   
Część krótkoterminowa 756 561
Część długoterminowa 926 854