33. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 891.892 1.107.224
- wobec jednostek powiązanych 1.090 331
Zobowiązania budżetowe, w tym(1): 513.884 465.970
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 8.069 20.446
Fundusze specjalne 16.802 13.646
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 11.566 10.615
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 88.424 39.768
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji 19.368 19.368
Zobowiązania inwestycyjne 321.957 80.734
Pozostałe zobowiązania, w tym: 30.616 20.126
- wobec jednostek powiązanych - 1.000
Razem 1.894.509 1.757.451

(1) Wartość zobowiązań z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku została pomniejszona o należności z tytułu naliczonej przy imporcie oleju napędowego opłaty paliwowej w kwocie 20.087 tysięcy złotych. Jednostka Dominująca wystąpi do właściwego urzędu celnego o zwrot przedmiotowej kwoty i stoi na stanowisku, że kwota ta jest odzyskiwalna.

Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w Nocie 48 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach
w 3 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 3 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 4.1.2. ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z dnia 26 lutego 2004 roku) obowiązek podatkowy powstaje m.in. w momencie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego. Jednostka Dominująca oraz niektóre spółki w Grupie posiadają zarejestrowane składy podatkowe, w których wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z warunkami w ustawie o podatku akcyzowym.