35. Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Sprzedaż krajowa produktów 17.799.530 15.335.203
Sprzedaż zagraniczna produktów 3.278.749 2.729.222
Sprzedaż produktów razem 21.078.279 18.064.425
Sprzedaż krajowa towarów i materiałów 1.200.053 801.454
Sprzedaż eksportowa towarów i materiałów 139.422 76.920
Sprzedaż towarów i materiałów razem 1.339.475 878.374
   
Razem 22.417.754 18.942.799
- w tym do jednostek powiązanych 2.634 2.515
   
Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej (6.123.016) (5.817.676)
   
Razem 16.294.738 13.125.123
w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Sprzedaż produktów 20.975.570 17.967.792
Sprzedaż usług 102.709 96.633
Sprzedaż produktów razem 21.078.279 18.064.425
Sprzedaż towarów 1.318.204 873.752
Sprzedaż materiałów 21.271 4.622
Sprzedaż towarów i materiałów razem 1.339.475 878.374
   
Razem 22.417.754 18.942.799
- w tym do jednostek powiązanych 2.634 2.515
   
Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej (6.123.016) (5.817.676)
   
Razem 16.294.738 13.125.123

Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w Nocie 48 Dodatkowych informacji i objaśnień.