36. Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2008
za rok zakończony
31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Amortyzacja 314.146 306.224
Zużycie materiałów i energii 13.335.105 10.394.876
Usługi obce 810.049 721.836
Podatki i opłaty 84.157 78.091
Wynagrodzenia 375.171 335.812
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 100.095 95.015
Pozostałe koszty rodzajowe 115.065 103.852
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.019.025 791.453
Razem 16.152.813 12.827.159
Korekty:
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego 216.336 (447.532)
   
Razem koszty operacyjne, w tym: 16.369.149 12.379.627
Koszt własny sprzedaży 15.287.258 11.346.692
Koszty sprzedaży 737.368 697.495
Koszty ogólnego zarządu 344.523 335.440