37. Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3.105 6.748
Dotacje 666 601
Rozwiązane rezerwy 4.202 31.696
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych 4.978 25.740
Otrzymane odszkodowania 5.598 8.589
Pozostałe 11.268 8.471
Razem 29.817 81.845