38. Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11.826 5.076
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 47.528 44.387
Utworzone rezerwy 4.422 17.747
Pozostałe 24.813 24.971
Razem 88.589 92.181