39. Przychody finansowe

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Otrzymane dywidendy 1.118 1.994
Odsetki 51.849 41.205
Zyski z tytułu różnic kursowych 7.994 139.288
Zysk ze zbycia inwestycji 16 5.122
Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2.333 91.037
Rozliczenie instrumentów pochodnych - 31.632
Zysk ze zbycia całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych 1.011 605
Pozostałe 18.187 2.666
Przychody finansowe razem 82.508 313.549