40. Koszty finansowe

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Odsetki 97.151 47.243
Kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji (44.631) (9.504)
Straty z tytułu różnic kursowych 152.017 18
Aktualizacja wartości aktywów finansowych 12.537 540
Rozliczenie instrumentów finansowych 234.999 -
Pozostałe 14.858 6.698
Koszty finansowe razem 466.931 44.995