41. Podatek dochodowy

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Podatek dochodowy od osób prawnych 107.577 205.237
Podatek odroczony (221.862) (14.890)
Razem podatek (114.285) 190.347
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (114.285) 190.347
Obciążenie podatkowe wykazane w kapitale własnym - -

Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Różnica pomiędzy kwotą podatku wykazanego w rachunku zysków i strat a kwotą obliczoną według stawki od zysku przed opodatkowaniem wynika z następujących pozycji:

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008 za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (504.148) 1.004.494
   
Podatek dochodowy obliczony według obowiązującej stawki 19%, w tym: 83.305 190.854
- podatek od dywidendy według ustawowej stawki podatkowej obowiązujący w Polsce, wynoszącej 19% 202 311
   
Różnice trwałe (118.029) (160.300)
Pozostałe różnice 513.237 258.278
Udziały w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych (26.033) (22.276)
   
Efekt podatkowy różnic 70.143 14.383
   
Podatek dochodowy, w tym: 107.577 205.237
- podatek od dywidendy 202 311
   
Efektywna stawka podatku - 0,20

 

Aktywa (rezerwa) netto na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku składa się z następujących pozycji:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Rezerwa na świadczenia pracownicze 15.318 12.920
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową środków trwałych 21.086 6.941
Odpis aktualizujący wartość zapasów 40.108 3.145
Ujemna wycena instrumentów pochodnych 29.339 -
Strata podatkowa rozliczona w czasie 127.189 5.421
Odpis aktualizujący należności 16.002 12.155
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży (6.087) 11.995
Pozostałe 103.741 35.023
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem 346.696 87.600
Rezerwa na podatek odroczony:
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową środków trwałych 189.374 206.281
Dodatnia wycena instrumentów pochodnych 20.635 1.407
Pozostałe 14.875 2.969
Rezerwa na podatek odroczony - razem 224.884 210.657
Podatek odroczony – aktywa (rezerwa) netto 121.812 (123.057)

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami, podatek odroczony - aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony muszą być obliczane indywidualnie w poszczególnych spółkach. Spółki w Grupie kompensują aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony. W rezultacie skonsolidowane bilanse prezentują aktywa oraz rezerwę na podatek odroczony w sposób następujący:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007
(badane) (badane)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 132.223 31.732
Rezerwa na podatek odroczony (10.411) (154.789)
Podatek odroczony – aktywa (rezerwa) netto 121.812 (123.057)

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2009 - 2085.