48. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (jednostki stowarzyszone

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na typowych warunkach rynkowych.

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2008
(badane)
stan na 31 grudnia 2008 roku
(badane)
Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową Zakupy od podmiotów powiązanych z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową Należności od podmiotów powiązanych Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności 2.597 2.871 1.818 2.687
Jednostki nie objęte konsolidacją 37 248 3 52
Razem 2.634 3.119 1.821 2.739

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku łączna wartość zakupów rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. od podmiotów powiązanych wyniosła 1 tysiąc złotych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku łączna wartość przychodów finansowych wynikająca z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 104 tysiące złotych (w tym: 50 tysięcy złotych z tytułu odsetek oraz 54 tysiące z tytułu dywidend).

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane)
stan na 31 grudnia 2007 roku
(badane)
Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową Zakupy od podmiotów powiązanych z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową Należności od podmiotów powiązanych Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności 2.373 3.536 118 2.157
Jednostki nie objęte konsolidacją 142 3.360 3 158
Razem 2.515 6.896 121 2.315

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na rzecz podmiotów powiązanych wyniosła 230 tysięcy złotych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku łączna wartość zakupów rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. od podmiotów powiązanych wyniosła 210 tysięcy złotych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łączna wartość przychodów finansowych wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 320 tysięcy złotych (przychody z tytułu dywidend).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łączna wartość kosztów finansowych wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 777 tysięcy złotych (rezerwa na odsetki od zobowiązań).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łączna wartość pozostałych przychodów operacyjnych wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 168 tysięcy złotych (zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 1.488 tysięcy złotych (w tym 26 tysięcy - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i 1.462 tysięcy złotych - inne koszty operacyjne).