23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności