32. Pozostałe zobowiązania finansowe i inne, rozliczenia międzyokresowe bierne