7. Data bilansowa oraz okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym