44. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym