48. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności oraz jednostki nie objęte konsolidacją)